Miljøgifter

Oppdrettsindustrien truer folkehelsen

Article in English after Norwegian edition

Manglende kontroll over sykdomsfremkallende organismer og unnlatenhet i forhold til føre-var-prinsippet er et manifest på hvordan også Norsk havbruksindustri driftes nasjonalt og globalt. Dette er av graverende karakter.  Epidemier brer om seg og er langt utenfor kontroll. Behovet for økning av antibiotikaforbruk kreves. I Norge brukes oksolinsyre, florfenikol og oxytetracycline i havet. I 2012 økte forbruket av antibiotika med 192,46%, fra 544kg til 1591kg.  Antibiotika-forbruk i  havbruksindustrien øker. Slike antimikrobielle stoffer overføres til det marine miljøet. Effekten av dette har negativ innflytelse på marin biodiversitet og kan påvirke alt som er tilknyttet det marine miljøet; marin fauna og flora, tilknyttede vassdrag, vann og tilhørende fauna og flora i tilhørende natur. 

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens er mikroorganismers evne til å omgå effekten som et antibiotikum har. Resistens utvikles naturlig gjennom  seleksjon og vilkårlig mutasjon, men kan også skapes gjennom påføring av stress på en populasjon.  Når en slik mutasjon har oppstått kan en bakterie overføre denne mutasjonen til andre bakterier ved utveksling gjennom plasma. Når en bakterie er bærer av flere resistent gener kalles disse multiresistente bakterier, en superbakterie. Resistente bakterier vil overleve og reprodusere seg. Neste generasjon bakterier vil i utgangspunktet være resistente.  Dette skaper et press på omgivelsene. Flere studier har vist at bruk av antibiotika i stor grad påvirker antallet av utviklede antibiotikaresistente organismer. 

Utvikling av resistente bakterier av havbruksindustrien.

Antimikrobiell behandling av laks gjøres vanligvis ved at fiskeforet tilsettes medisiner. Slik spres medikamenter både direkte ved forspill og ved at metabolitter med antibakterielle egenskaper spres som ufordøyde partikler gjennom fiskens avføring, til vann og til bunnsedimenter. Denne forurensning av havbunn  og vannsøylen vil  påvirke mikrobiell diversitet, ikke bare ved å utrydde følsomme bakterier, men også ved å påvirke andre mottakelige mikroorganismer, for eksempel mikroalger.

Alvorlig trussel mot folkehelsen

Økende forbruk av antibiotika kan ta fra helsevesenet gode behandlingsmetoder for pasienter med infeksjoner. Man kan stå i en situasjon der man må ta i bruk behandlinger som ikke er bevist effektive eller som har større bivirkninger.  Antibiotikaresistens utvikles i dag i en hastighet som gjør at vi snart kan stå i en situasjon uten kurer for infeksjoner.

Det har blitt påvist at bakteriefloraen under oppdrettsanlegg er påvirket som følge av bruk av antimikrobielle medikamenter i havbruksindustrien. At marine og landbaserte bakterier kan dele resistensgener er hevet over enhver tvil.  -Nye  resistensgener i menneskelige sykdomsfremkallende stoffer kan ha  vannlevende bakteriell opprinnelse. Dessuten kan flere resistente bakterier i det marine miljøet ha skadelige effekter på menneskers helse,  ved tilrettelegging for biologisk resistens.

Fish farming industry – threat to public health

Lack of control of pathogenic organisms and the failure in terms of the precautionary principle is a manifesto on how also Norwegian aquaculture industry is run nationally and globally. This is of serious nature. Epidemics are spreading far beyond control. The need for increased use of antibiotic use is required. In Norway today oxolinic acid, florfenicol and oxytetracycline is spread by the industry, in the sea. -In 2012 the consumption of antibiotics increased by 192.46%, from 544kg to 1591kg.

Antibiotic consumption in the aquaculture industry increases. Such antimicrobials transfer into the marine environment. The effect of this has a negative impact on marine biodiversity and can affect everything associated to the marine environment, marine fauna and flora, associated watercourses waters and associated flora and fauna in associated nature.

Resistance to antibiotics

Antibiotic resistance is the ability of microorganisms to circumvent the effect that an antibiotic has. Resistance develops naturally through selection and random mutation, but can also be created through application of stress on a population. When such a mutation has occurred, a bacterial transfer this mutation to other bacteria by exchange through the plasma. When a bacterium carries several resistance genes termed these multi-resistant bacteria, a super bacterium. Resistant bacteria will survive and reproduce. Next Generation bacteria will initially be resistant. This creates a pressure on the environment. Several studies have shown that the use of antibiotics greatly affects the number of developed antibiotic-resistant organisms.

Development of resistant bacteria in aquaculture industry.

Antimicrobial treatment of salmon is usually done through fish feed added medications. To spread drugs both directly by fish food emissions and by undigested particles of metabolites with antibacterial properties spread through the fish’s stools, to water and sediment. The contamination of seabed and water column will affect microbial diversity, not only by eradicating sensitive bacteria, but also influencing other susceptible micro-organisms, such as micro algae.

Severe threat to public health

Increasing consumption of antibiotics can deprive health care good treatment for patients with infections. A conceivable situation is that one must use treatments that are not proven effective or that have greater side effects. Resistance to antibiotics is being developed currently at a rate that allows us may soon stand in a situation without cures for infections.

That bacterial flora under fish farms are affected by use of antimicrobial drugs by aquaculture industry has been proven. Marine and terrestrial bacteria can beyond doubt share resistance genes. New-resistance genes in human disease-causing agents may have aquatic bacterial origin. Also, more resistant bacteria in the marine environment have harmful effects on human health, by facilitating towards biological resistance.

-Multiple resistant bacteria in the marine environment can develop harmful effects on human health, through facilitating towards biological resistance.

Skrevet av Elisabeth Anethe Olsen, med takk til Claudette  Bethune for veiledning.

En tanke om “Oppdrettsindustrien truer folkehelsen

  1. Tilbaketråkk: Absolutt ikke kosher | oppdrett

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s