Oppdrett, lokaliteter,fremtid og ringvirkninger
Informasjon

Oppdrett, lokaliteter,fremtid og ringvirkninger

Gledelig mange høringsuttalelser kom inn, mot Tysfjord kommunes kystsoneplan. Uttalelsene var overveiende rettet mot presset fra stat, fylkeskommune, kommune og oppdrettsindustriens for ytterligere etablering av en bruks akvakulturområder i kystnære områder. For alle foreslåtte nye lokaliteter ble det stilt innsigelser. En av uttalelsene er spesielt beregnet å omhandle både eksisterende og områder i nærheten av … Les videre

Forurensning, manglende ekstern kontroll og genmodifisert laks.
Miljøgifter

Forurensning, manglende ekstern kontroll og genmodifisert laks.

Problemstillingen vedrørende tungmetaller og giftstoff i oppdrettslaks fra Norge er ikke av ny dato. Allerede i 2005/2006 stoppet russiske myndigheter importen av fersk norsk laks da det ble funnet for mye bly og kadmium i norsk laks. Norske myndigheter, produsenter og tilsyn stilte seg tvilende til funnene, og mente at dette ikke medførte riktighet. Det … Les videre

Sammenligning av dioksin-og PCB-nivåer på tvers av arter hos fisk
Informasjon

Sammenligning av dioksin-og PCB-nivåer på tvers av arter hos fisk

Norsk fiskeoppdrett AS presenterer 10.06.13 tall og statistikker fra NIFES. Helt ferske tall som ble publisert i slutten av april viser at nivåene av dioksin og dioksinlignende PCB er lavere i laks enn bl.a. sild og makrell. Kyst.no Tallene og data er ufullstendige og villedende. De viser ikke totalt antall prøver eller hvilken type prøver som er … Les videre

28 Toxins in Farmed Salmon.
Miljøgifter

28 Toxins in Farmed Salmon.

Translation by Nils Kvisgaard,from the article posted in VG paperissue of 13/6-13. 1.DDT: Chemical pollutants against insects. Coming into fish by fish oil / flour. Used especially against malaria. Discovery: Found in 54 of 55 samples. Contains between 0.1 and 8.1 microgram/kg. There is not set limit. Possible damage: Carcinogenic. Has been banned in Norway since the … Les videre

Hva er oppdrettsmat? -Og hva er ikke skamfôret fjøslaks?
Artikkel

Hva er oppdrettsmat? -Og hva er ikke skamfôret fjøslaks?

De siste dager har det på pågått en diskusjon om hvor helseskadelig den norske oppdrettslaksen egentlig er. Oppdrettsindustrien bruker sin vanlige taktikk med å angripe personer, som kan bidra til at kapitalinteressene kan måtte vike, på bekostning av miljøet i havet og med et massivt angrep på allemannsretten langs norskekysten. Industrien går ikke av veien … Les videre