Miljøgifter

Leger og professorer: – Ikke spis oppdrettslaks – VG Nett

Anne Lise VG

In English after Norwegian Edition.

Leger og professorer: – Ikke spis oppdrettslaks

ADVARER: Lege Anne-Lise Bjørke Monsen og overlege Bjørn Bolann er kritiske til at barn og gravide kvinner spiser oppdrettslaks. Slår alarm til kvinner, ungdom og barn

Norske leger, professorer og internasjonale helseeksperter mener kvinner, barn og ungdom bør holde seg unna oppdrettslaks på middagsfatet.

Matforskningselskapet Nofima skriver at høyt nivå av miljøgifter er funnet i flere fiskearter fanget i nordeuropeiske farvann, og derav også i fiskemel og fiskeolje som er basert på industrifisk og biprodukter.

Miljøgifter i fisk stammer fra det fisken spiser, og fiskemel og fiskeolje er den viktigste kilden til disse stoffene i formulert fiskefôr, skriver Nofima.

Norske helsemyndigheter anbefaler nordmenn å spise sjømat tre ganger i uken. Men det er langt fra alle som mener oppdrettslaksen bør ha fast plass på middagsbordet.

Spesiallege Anne-Lise Bjørke Monsen ved klinisk institutt på Haukeland Universitetssykehus i Bergen, er en av seks uavhengige helseeksperter VG har snakket med. Hun fraråder flere grupper å ha oppdrettslaks i sitt kosthold overhodet.

– Jeg anbefaler ikke gravide, barn eller unge å spise oppdrettslaks. Det er for usikkert både hvor mye giftstoffer laksen inneholder og hvordan disse stoffene påvirker barn, unge og gravide, sier Bjørke Monsen til VG.

Hun viser til de såkalte persistente organiske miljøgiftene (POP-er), som laksen fôres med i oppdrettsanlegget, og mener disse er skadelig for unge kropper – spesielt spedbarn.

DAGENS VG: Les mer om ekspertenes advarsler mot oppdrettslaks i mandagens VG.

– Den type miljøgifter som har vært påvist i oppdrettslaks har en negativ effekt på hjerneutviklingen og er assosiert med autisme, AD/HD og redusert IQ. Man vet også at de kan påvirke andre organsystemer i kroppen som immunsystemet og stoffskiftet, sier Bjørke Monsen.

Ifølge overlegen overføres de skadelige miljøgiftene, som ikke nødvendigvis er farlig for et voksent menneske, til de nyfødte gjennom morsmelken.

– Stoffene lagres i fettvevet, og når du er gravid og begynner å amme, så mobiliseres det en masse fett som gjør at giftstoffene overføres til barnet.

– Begynner du å spise oppdrettslaks når du er liten, og blir gravid når du er 25 år, så har du et ganske betydelig lager i kroppen allerede, sier Bjørke Monsen.

Hun forklarer at giftstoffene lagres i stor grad i fettet på menneskekroppen.

– Og nedbrytningstiden er lang. På ti år brytes bare halvparten av pops-giftstoffene ned. Når kvinner får barn, avgiftes de: Opptil 94 prosent av giftstoffene forsvinner da fra kvinnekroppen. Det som er bekymringsfullt, er at svært mye av det forsvinner over i morsmelken, som er fet og god.

– Det betyr at babyen får en «gift-load» basert på det moren har fått i seg i løpet av de siste 10-20 årene, og det i starten på livet, noe som vi advarer meget sterkt mot. Derfor anbefaler vi ikke at gravide spiser oppdrettslaks, det vil si laks, fordi stort sett alt vi tilbys av laks, er oppdrettslaks, sier Bjørke Monsen.

Doctors and professors: – Do not eat farmed salmon

Alarm to women, youth and children.

WARN: Doctor Anne-Lise Bjørke Monsen and chief physician Bjørn Bolann is critical to children and pregnant women consuming farmed salmon. Photo: MARCUS HUSBY

Consumption of fish and other seafood in Norway is higher than in many other countries. On average, Norwegians eat fish equivalent of two fish meals per week.

The Food research company Nofima writes that high levels of contaminants have been found in several fish species caught in northern European waters, and hence also in fishmeal and fish oil that are based on industry and fish by-products.

Norway has become a salmon-eating nation, and farmed salmon has become the new favorite .

Only last year Norway produced about 60 percent of the world production of Atlantic salmon, which is equivalent to 1.1836 million tons of fish.

Norwegian health authorities are recommending Norwegians to eat seafood three times a week. But it is far from everyoneone who thinks farmed salmon should have a permanent place at the dinner table.

– Salmon feed detrimental

Consultant Anne-Lise Bjørke Monsen of clinical department at Haukeland University Hospital in Bergen, is one of the six independent health experts VG has spoken to.

She advises several groups not to have farmed salmon in their diet at all.

– I do not recommend pregnant women, children or young people eating farmed salmon. It is uncertain with regards to both the amount of toxins salmon contains and how these chemicals affect children, adolescents and pregnant, says Bjørke Monsen to VG. She refers to the so-called persistent organic pollutants (POPs), fed to salmon at the fish farm, mening these are harmful to young bodies – especially infants.

– The kind of contaminants that have been detected in farmed salmon have negative effects on brain development and is associated with autism, AD / HD and reduced IQ. We also know that they can affect other organ systems in the body’s immune system and metabolism, says Bjørke Monsen.

According The Senior Physician the harmful contaminants transfer, which may not be dangerous for a human adult, to the newborn through breast milk.

– The substances are stored in fat tissue, and when you are pregnant and starting to breastfeed, then a lot of fat is mobilized that allows toxins passed to the child.

– If you start eating salmon when you are small and are pregnant when you are 25, you have a pretty significant stock in the body already, says Bjørke Monsen.

She explains that the toxins are stored to a large extent in the fat on the human body.

Long degradation rates

– And the degradation time is long. In ten years  only half of the pops-toxins is broken down. When women have children, they detoxify: Up to 94 percent of the toxins will then disappear from the female body. What is worrying is that a very large part of it will disappear through breast milk, which is fatty and good.

– This means that your baby gets a «toxic load» from the mother who has been taking it in over the last 10-20 years, and this at the beginning of life, something we warn strongly against. Therefore we do not recommend  pregnant women any consumption of farmed salmon, that is  salmon, because pretty much everything we are offered of salmon is farmed, says Bjørke Monsen.

via Leger og professorer: – Ikke spis oppdrettslaks – VG Nett.

En tanke om “Leger og professorer: – Ikke spis oppdrettslaks – VG Nett

  1. Tilbaketråkk: Hva er oppdrettsmat? -Og hva er ikke skamfôret fjøslaks? | oppdrett

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s