Informasjon

Oppdrett, lokaliteter,fremtid og ringvirkninger

Gledelig mange høringsuttalelser kom inn, mot Tysfjord kommunes kystsoneplan. Uttalelsene var overveiende rettet mot presset fra stat, fylkeskommune, kommune og oppdrettsindustriens for ytterligere etablering av en bruks akvakulturområder i kystnære områder. For alle foreslåtte nye lokaliteter ble det stilt innsigelser.

En av uttalelsene er spesielt beregnet å omhandle både eksisterende og områder i nærheten av disse og potensielle områder som kan være av interesse for oppdrettsindustrien, med tanke på framtidige press. Det er skrevet med tanke på føre-var alarm og ringvirkninger i områdene.

Dugnader i dag foregår i stor grad på rådhus langs hele kysten. Kjemp for en kunnskapsbasert bærekraftig forvaltning!

Høringsuttalelsene tar for seg klassiske problemstillinger ved drift av åpne notmerder i kystnære områder. -Mellom oppdrettsindustriens bruk av begrepet bærekraft, gjennom rent økonomisk perspektiver, og reell bærekraft. 

Lukket teknologi

Vi må ikke på noen måte må forhaste oss med å dele ut lokaliteter i øst og vest,når teknologien finnes like om hjørnet. Det er mulig å få oppdrett i lukkede anlegg idag, slik at alt avfallet kan tas vare på og vi slipper problematikken med alvorlige sykdommer og lakselus.

Vedrørende områder i planen som har blitt foreslått avsatt til fiskeoppdrett.

Råna Grunnfjorden N67° 97′ Ø 16° 35

Dette er en av de viktigste og større gyteplassene for torsk som trekker inn fra dypere farvann i fjorden hver vinter/vår. Fra februar med tyngde i mars og april kan det være svært mye torsk her inne. Det var før i tiden ganske vanlig med hummerfiske innover grunnfjorden (tildels idag også). Dermed er det åpenbart en del hummer som vil ta skade av flubenzuroner og nervegifter som fiskeoppdretterne bruker til avlusing. 2012 var det svært mye lus på villfisken i Tysfjord og jeg lurer derfor på om det var samme opplevelse for oppdrettsfisken? Hvor mye ble det avluset og hvor ofte ?

Salomluokta N 68° 03′ Ø 16° 25′

Dette synes å være en lokalitet som ville ligge veldig skjemmende til da det er veldig stor trafikk her og svært populært utfartsområde for veldig mange hyttefolk. I tillegg er det ofte gytetorsk å få på Fagerneset østlige side,

Jeg vil kunne anta at det er muligheter for at det kan strekke seg et lite gytefelt herfra mot nevnte lokalitet Salomluokta. Eitervika som allerede er tatt i bruk som oppdretts lokalitet er samtidig oppført som gyteplass for torsk som myndigheter går svært sterkt inn for å bevare idag, får meg til å sette spørsmålstegn med på hvilket grunnlag disse lokasjonene er utstedt på? Et kommende anlegg i Salomluokta ville være å overkjøre alt som heter fornuft og det er svært kritikkverdig at det ble tildelt en lokalitet i et oppført gyteområde i Eitervika.

Samtidig kommer hvert år en del laks forbi Fagerneset og går videre innover fjorden langs det vestlige landet, hvor denne laksen går er uvisst. Fra Salomluokta og innover forbi Fagernes er det også overvintringsområde/beiteområde for sjøørret, sjøørretbestanden er minkende (tas med forbehold) i Tysfjord dem siste årene. Fiskeoppdrett av laks er en av de største truslene, på grunn av spredning av lakselus.

Lille Hundholmen SØ side. N68° 14′ Ø 16° 22′

Dette er en spesiell plass i Tysfjord med mye flat og i hovedsak sandbunn her.  Det finnes mye korall (hvit/rosa steinhard og ruglete) på bunnen nærmere mot lille Hundholmen på sørøstlige side.

Dette er en av plassene folk fisker rødspette og gråsteinbit, som det er rikelig av her. Det finnes også mye kveite langs kantene her på grunn av rette bunntopografi, mye småfisk og god strøm. Lenger ut finner vi Haukøygrunnen, et grunt område som stikker opp med bratt kant mot nord og flate mot sør, slike steder er uvurderlige, i dype fjorder som Tysfjord, med tanke på beiteplasser i dette tilfellet spesielt for sei i dette tilfellet. Grunnpartiene på sørlig side blir å regne som en livsnerve når slike grunnpartier stikker opp fra dype partier! Dette er kjent for alle som driver fiske på profesjonelt, slike grunner/åser er “bankers” plasser for fisk…

Tømmeråsen – Urvika N 68° 18′ Ø 16° 47′

Dette området er gyteplasser for tildels mye torsk og sei, som kommer inn i månedene februar, mars og deler av april. Det finnes også en del hummer her. Området er også en del av vandringsområdet for villaksen inn og ut av Tysfjorden fra juni og utover. Haukøya og Haukøyholmen på sørlig side er ofte innkomst-punktet for mye laks, innover fjorden. Fisken kommer videre inn på Tømmeråsen og utfor Urvika og Neppvika

Derfor vil et eventuelt oppdrettsanlegg mellom Kjelkvika – Fuglfjorden – Tømmeråsen – Haukøya bidra til å forstyrre, og har potensiale til å ødelegge mangfold og miljø. Nevnte plasser er svært viktige og populære fiskeplasser og utfartsområder for lokalbefolkningen, samtidig er en del hytter og fritidshus i områdene.

Kjelkvika   N 68° 14′ Ø 16° 32′

Det er i perioder mye torsk ved Kjelkvika under gytinga/trekket. Dette er fisk som kommer fra dypt vann og trekker innpå grunnen for å gyte der. Den siger ofte inn i tidsrommet februar med hovedtyngde mars og deler av april. Vi vet at torsk skyr områder med mye fiskeoppdrett.

Samtidig er det en del hummer i området, da det er endel gode lokaliteter med mye steinbunn og urer i området.

Området Skrovkjosen/Skjellesvika – Skarberget -Myrset

Området er en veldig viktig plass på grunn av villaksens vandring inn og ut av Tysfjorden. Denne ruten for villaks som skal inn og opp i Tysfjords flotte elver må derfor holdes fritt for ødeleggende fiskeoppdrett som sprer sykdom og parasitter. Tysfjord/Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på denne stammen av villaks. Fiskeoppdrett i åpne merder er ødeleggende for villaks. I tillegg er iallefall området Skrovkjosen også en populær fiskeplass for hummer. Samtidig er ytre Tysfjord beiteområder for den større sjøørreten i Tysfjord-bassenget. Det er tydelig da det under sildefisket ofte ble fanget en og annen sjøørret ilag med sildefangstene på vintersesongen.

Om det stående anlegget i Risvika.

Forslaget om å øke volumet på nevnte lokasjon er uforsvarlig.

Øst av Risvika er det grunnpartier med veldig god strøm som går omtrent øst-vest / nnv-ssø på grunn av Kongsneset. Jeg forventer derfor at sykdom, gift og annen forurensning fra dette anlegget spres over større områder i Tysfjord fra dette anlegget.

Skrevet av Jack-Robin Gerhardsen.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s