Politikk og forvaltning

Fylkeskommunen overstyrer Tysfjords oppdrettsplan

Kommunevåpen TysfjordFylkesråden for plan og økonomi i Nordland, Beate Bø Nilsen, har kommet med en uttalelse ved 2. gangs offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2013 – 2024, Tysfjord kommune. I uttalelsen ligger det også innsigelse. Opplegget er at denne planen skal vedtas i nær framtid.

Innsigelse fra fylkeskommunen innebærer at den delen av planen som innsigelsen gjelder, ikke kan vedtas før etter mekling mellom fylkeskommunen og Tysfjord. Dersom det ikke oppnås enighet, skal departementet avgjøre saken. Innsigelsen i dette tilfellet gjelder planens begrensing av oppdrettslokaliteter.

Når Rødt reiser denne saken i fylkestinget, er det fordi den inneholder både prinsipielle og uklare forhold som Rødt ber fylkesråden avklare, spesielt i forhold til fiskeoppdrett. Kontakter både med faglige instanser i Tysfjord kommune og hos fylkeskommunen har ikke kunnet avklare forholdene som nå tas opp. I tillegg har det over lang tid vært sterk folkelig motstand mot utvidelse av oppdrettsområder i Tysfjord, og den sterke inngripen fra andre instanser i kommunens planlegging.

Fylkesråden skriver blant annet i sin høring:

«Planbestemmelsen §6.3 må dessuten endres. Kommunen har ikke anledning til å stille vilkår til drift og lokalisering som går ut over de krav som sektor myndighetene stiller i kraft av sin myndighet stiller. Det er derfor tilstrekkelig å henvise til gjeldende regelverk med hensyn til krav til drift og lokalisering. Det anmodes om at de angjeldende avsnitt tas ut av planbestemmelsen. …..»

Videre: «Oppdrettsnæringa har gitt innspill på behov for flere områder i der ytre fjordbassenget. Planforslaget inneholder imidlertid kun 2 nye enbruks A-områder hvor det ikke foregår oppdrettsvirksomhet i dag. ….»

Videre:»Forslaget til nye områder bygger på selskapenes kunnskaper om hvor det kan etableres enbruks A-områder sett ut fra mulighet for bærekraftig drift.»

«Fylkeskommunene kan trekke innsigelsen dersom kommunen gir følgende tilføyelser i planen: …»

Deretter følger det i 3 punkter opplisting av konkrete nye oppdrettslokaliteter med tilhørende kart.  Hva er det så som står i i §6.3 – her gjengitt i sin helhet, som fylkesråden krever må endres og avsnitt anmodes tatt ut av planen?

”- Det tillates etablert anlegg for akvakultur innenfor de angitte sonene. Det skal tas hensyn til omkringliggende bebyggelse når det gjelder driftsmessige forhold på anleggene. Tillatt maksimum biomasse i en konsesjon må tilpasses avstanden mellom lokaliteter og den enkelte lokalitets bæreevne, basert på forsvarlige undersøkelser knyttet til blant annet miljø, biomangfold og økosystem.

– Når anleggene avvikles eller legges ned for en lengre periode enn 1 år, skal området tilbakeføres i opprinnelig stand.

– Eksisterende akvakulturområder avsettes som en-bruks akvakulturområder.

– Det må foreligge godkjent konsesjonssøknad før det fattes reguleringsmessig vedtak for nye akvakulturanlegg.

-Plassering av akvakulturanlegg skal ikke komme i konflikt med sjøveis ferdsel i Tysfjorden.

– Det skal i nye og utvidelse av eksisterende konsesjoner etableres tette anlegg.

-Driftstider for anlegg som ligger nær bolig- eller fritidsbebyggelse skal foregå mandag til fredag innen vanlig arbeidsdag, kl. 07 – 16.”

Det har ikke lyktes Rødt å få klarhet i hvilke avsnitt i dette som må tas ut og som kommunen ikke kan stille som vilkår for drift. Fylkesråden skriver at innsigelsen som krever at 3 nye områder legges inn for oppdrett «bygger på selskapenes kunnskaper om hvor det kan etableres enbruks A-områder sett ut fra mulighet for bærekraftig drift«.

På bakgrunn av dette  stilles fylkesråden følgende spørsmål:

Hvilke ”angjeldende avsnitt” av de som er vist fra forslag til bestemmelser i § 6.3, er det fylkesråden ”anmoder” Tysfjord kommune om å ta ut av planforslaget?

  1. Har Tysfjord kommune ikke anledning til å kreve områder som ikke benyttes til oppdrett over en periode på mer enn 1 år, tilbakeført til opprinnelig tilstand?
  2. Har Tysfjord kommune (og andre kommuner) ikke anledning til å kreve at utvidelse av eksisterende og nye oppdrettsanlegg må være tette anlegg?
  3. Er det sånn at fylkesråden i denne sammenheng tar større hensyn til oppdrettsselskapene vurdering av en oppdrettslokalitet enn kommunens samla faglige innsikt og vurderinger og planer for området?
  4. Gjør fylkesråden seg noen tanker om graden av kommunalt lokaldemokrati når en gjør så konkrete innsigelser overfor kommunens planarbeid og sjøl skriver at en bare kan ”henvise til gjeldende regelverk (fra sektormyndighetene – Rødts merknad) med hensyn til krav til drift og lokalisering”?
  5. Hva legger fylkesråden i ”bærekraftig drift” når fylkesråden bruker begrepet?    

 Rødt

Related posts:

Vesentlige miljøutfordringer i havbruksnæringen

Vi fikk miljøpris 2013 på åpningsdagen av AquaNor

2 tanker om “Fylkeskommunen overstyrer Tysfjords oppdrettsplan

  1. Private og kommunedelsutvalget for Kjøpsvik, Hundholmen, Kjelkvik, Haukøy og Skrovkjosen har i lengre tid krevd at den unike hummerstammen i Tysfjord må fredes i minimum en periode på 5 år. Denne stammen har ingen genetisk likhet med noen andre hummerstammer i verden. Det er en skam at ikke Tysfjords politikere ikke har forstått verdien av det maritime mangfold med villhummer, villaks, lokal sildestamme osv. og forstår at Tydfjord kommune er helt unik når det gjelder artsmangfold som har livberget innbyggerne i flere århundrer. Hva med våre etterkommere ?

  2. Hei Lotte.
    Du kan være stolt av kommunedelsutvalgets prioriteringer og respekten de viser for biodiversitet og fremtidige generasjoner. Det er slik at kommunedelsutvalg er et offentlige organ. -Når kommuner først har dem skal de også bruke dem. Utvalget har ved sitt gode innspill gjort en ubetalelig innsats for at kommunens politikere skal fatte gode demokratiske,miljøvennlige, ansvarlige og fremtidsrettede avgjørelser.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s