Politikk og forvaltning

Interpellasjon fra Rødt. Fylkesråd for plan og økonomi svarer

Kommunevåpen TysfjordNår fylkeskommunen avgir uttalelse til kommunale arealplaner, legger vi til grunn de arealpolitiske retningslinjene som framgår av fylkesplanen. Da vi vurderte 2.gangs høringsuttalelse fant vi at forslaget måtte anses å være i strid med viktige punkter i de arealpolitiske retningslinjene.

Det ble henvist til kap. 8.4; Næringsutvikling, som sier at «arealplanleggingen skal sikre næringslivet behov for forutsigbarhet» for blant annet akvakultur.

Det ble også henvist til kap. 8.5; Kystsonen, som sier at «arealplanlegging på alle nivå må sikre at akvakulturnæringen får tilstrekkelig og tilfredsstillende arealer til en bærekraftig produksjon».

Det ble dessuten vist til at planutkastet med tilhørende bestemmelser måtte anses å være i strid også med nasjonale føringer om tilrettelegging av akvakultur i kystsonen. Det framgår av disse at arealbehovet for havbruksnæringen skal sees i et regionalt perspektiv og ikke bare i et kommunalt perspektiv.

Når fylkeskommunen fremmer innsigelse til kommunal plan er det opp til kommunen å etterkomme innsigelsen, helt eller delvis. Dersom kommunen tar innsigelsen til følge vil fylkeskommunen trekke innsigelsen og planen kan vedtas. Dersom kommunen ikke tar innsigelsen vil det være nødvendig å gjennomføre meklingsmøte under ledelse av fylkesmannen.

Hvis partene ikke blir enig, går saken videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som fatter endelig beslutning.

Innsigelsen til Tysfjord kommunes arealplan er knyttet til to forhold.

  •  Omfang av areal til akvakulturformål 
  • Planbestemmelsens § 6.3 Akvakultur

1. Fylkeskommunen mener at Tysfjord kommune har ikke anledning til å utforme planbestemmelser som går utover de krav som sektormyndighetene legger til grunn for etablering og drift av lakseoppdrett og øvrig akvakultur. Plan- og bygningslovens § 11-11, Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 6, gir anvisning om hvilke typer bestemmelser som kan vedtas. Vedtak om spesiell utforming av flytende installasjoner, så som lukket merd og lignende, samt krav til driftstid ved anlegg, kan ikke settes i medhold av disse bestemmelsene slik vi oppfatter det.

2. Kravet for at en akvakulturlokalitet skal kunne trekkes tilbake er at den ikke har vært i bruk på to år. Melding om dette sendes fylkeskommunen eller Fiskeridirekoratet som sletter lokaliteten fra akvakulturregisteret. Ved opphør av drift skal lokaliteten føres tilbake i samme tilstand som den var i før den ble tatt i bruk.

3. Som det framgår av pkt. 1 ovenfor, så har verken kommuner eller sektoretater i henhold til dagens regelverk anledning til å stille krav om at produksjon av laks eller annen fisk skal skje i lukkede anlegg. Det finnes ikke kommersielt tilgjengelig teknologi som gjør at dette er forsvarlig.

4. Det er i første rekke selskapene og den kompetanse selskapene benytter seg av som har faglig grunnlag for å vurdere egnede oppdrettslokaliteter. Godkjenningsprosessen er også omfattende med saksbehandling av seks orvaltningsorganer. Vi opplever at de fleste kommuner har en god og aktiv dialog med selskapene og at planer og lokalitetsstruktur har blitt til gjennom slik dialog. Jeg oppfatter ikke at det er motsetning her fordi god planlegging nødvendigvis må være unnskapsbasert. Jeg synes heller ikke at det er noe galt i at fylkeskommunen som rådgiver overfor kommunene har kontakt med selskapene.

5. Fylkeskommunen legger stor vekt på at kommunene selv foretar avveininger og legger til rette for alle berørte interesser til beste for kommunens innbyggere når nye samfunns- og arealplaner skal utformes. Samtidig mener jeg det er vår plikt å påpeke overfor kommunen i dette tilfelle at man utformer planbestemmelser som går utover de hjemler man har i henhold til plan og bygningsloven.

6. Med bærekraftig drift oppfattes drift som over tid tar behørig hensyn til miljø, fiskevelferd og andre arealinteresser som er ansett for å være viktige ved oppdrett av laks. Jeg legger også til grunn drift som er økonomisk og sosialt forsvarlig, det vil si at selskapene kan tjene penger og for øvrig opprettholder høy standard hva gjelder arbeidsmiljø, lønn, etikk og åpenhet.

Nordland Fylkeskommune

En tanke om “Interpellasjon fra Rødt. Fylkesråd for plan og økonomi svarer

  1. Tilbaketråkk: Fylkesrådet strammer grepet om Tysfjords arealplan | oppdrett

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s